På Svenska

 

Det övergripande målet i främjandet av öppen förvaltning är att öka medborgarnas förtroende och att etablera förtroendet på en hög nivå. Det är möjligt endast om förvaltningens strukturer, verksamhet, tjänster och reformer är begripliga för allmänheten och om det är möjligt att delta i beslutsfattandet, beredningen, planeringen av tjänsterna och utvecklandet av välfärdssamhället. Främjandet av öppen förvaltning måste ingå i all myndighetsverksamhet och i alla reformer.

Informationschef Pilvi Isotalus, generaldirektör Esa Vesterbacka och förvaltningsdirektör Heli Herna från Brottspåföljdsmyndigheten.

Demokratiutmärkelsen 2017

År 2017 beviljade finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund för tredje gången en demokratiutmärkelse. År 2017 var temat för utmärkelsen partnerskap.

Juryn som tillsatts för uppgiften valde pristagarna bland sammanlagt 12 kandidater. Med beaktande av kriterierna som ställts för utmärkelsen valde rådet som mottagare av Demokratiutmärkelsen 2017:

  • gruppen för utveckling av Esbo centrum och
  • Brottspåföljdsmyndigheten.

Läs mer

Gemensamma principer för öppen förvaltning

MEDBORGARENS RÄTTIGHETER • Vi stärker medborgarnas rätt till information samt delaktighet i utvecklingen av gemensamma lösningar och tjänster.
Vi informerar om ärenden som är under beredning redan i ett tidigt skede så att medborgarna verkligen har möjlighet att påverka lösningen.

ÖPPENHET • Vi tillhandahåller information om förvaltningens verksamhet och gör förvaltningens datalager tillgängliga på ett
jämlikt sätt. Informationen är lättillgänglig och lättanvänd.

ANSVAR • Vi ser till att medborgarnas åsikter beaktas i de olika skedena av beredning och verkställande. Vi informerar
tydligt i förväg om de olika skedena, målen och begränsningarna när det gäller samråd och delaktighet.
Vi ser till att den information som tillhandahålls är korrekt och aktuell.

OMFATTNING • Vi erbjuder alla medborgare möjlighet att delta i beredning och utveckling av ärenden. Vi använder såväl olika
traditionella tillvägagångssätt som elektroniska kanaler för delaktighet och tillhandahållande av information.

SAMORDNING • Vi bereder ärenden tillsammans med olika aktörer inom förvaltningen så att vi kan undvika överlappningar,
motsättningar och splittring i beredningen.

RESURSER • Vi skapar en organisationskultur med en öppen förvaltning där vi har tillräcklig kompetens och resurser för en
öppen beredning med hjälp av elektroniska och traditionella metoder.

UTVÄRDERING OCH KONTINUERLIG UTVECKLING • Vi utvärderar regelbundet verkställandet av en öppen förvaltning och utnyttjar utvärderingarna vid planering av
utvecklingsåtgärder. Vi har lyckats när medborgarna kan vara övertygade om att de har blivit hörda.

Handlingsplaner

Finland anslöt sig till internationella partnerskapet Open Government  Partnership 2013. Samma år godkändes Finlands första nationella handlingsplan. Det centrala målet i den första (2013–2015) , andra (2015–2017) och den tredje (2017-2019 ) handlingsplanen är att öka delaktigheten.

Open Government Partnership web-sidor (på engelska)

 

Handbok öppen förvaltning

Faktakort: Att höra barn och unga

 

Faktakort: Nätpublicering

Öppen förvaltning – tillställning

Jakobstad 5.-6.5.2014