9.5.2022

Avoimuus osana Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpanoa

Terveet tilat 2028 -ohjelmasta tehty kehittävä väliarviointi valmistui helmikuussa 2022. Väliarviointi vahvisti, että ohjelman organisoitumismalli edistää poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden välillä. Oli tärkeää huomata, että työn tulokset näkyvät ohjelman laajalla tavoitekentällä. Yhteistyö on tiivistä paitsi ministeriöiden välillä myös eri hallinnon tasoilla eduskunnasta kuntatasolle. Myös hallinnon ulkopuolisten kumppaneiden kuten yhdistysten ja tutkijoiden kanssa kokemuksia ja tietoa vaihdetaan vakiintuneesti.

Terveet tilat 2028 -ohjelma on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jossa tavoitteena on julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy sekä sisäilmasta oireita saavien hoidon ja kuntoutuksen parantaminen. Ohjelman valmistelu alkoi pääministeri Sipilän hallituskauden lopulla siitä havainnosta, että julkisten rakennusten sisäilmaongelmat nousivat esiin eduskunta- ja hallitustasolla vuosi toisensa jälkeen. Tämän vuoksi haluttiin selvittää, voidaanko ongelmaan puuttua riittävän pitkällä ohjelmallisella yhteistyöllä. Parhaillaan käynnissä neljäs toteutusvuosi. Ohjelmaa vetävät neljä eri ministeriötä, joista valtioneuvoston kanslialla on koordinaatiovastuu. Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö vastaavat omien hallinnonalojensa toimenpiteiden suunnittelusta ja hankkeistamisesta. Terveet tilat -ohjelman sihteeristö tukee käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ja on linkkinä eduskunnan, ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja tutkijoiden välisessä yhteistyössä tarpeen mukaan. Kevyimmillään tiedon välitys uutiskirjeellä tukee yhteistyötä – mittavimmillaan on rakennettu yhdessä Terveet tilat -toimintamalli.

Ohjelmaa valmisteltiin vuosina 2017–2018. Koska tarkoitus oli ratkoa sisäilmaongelmien juurisyitä, alusta lähtien tärkeänä pidettiin avoimuutta. Ohjelmaa suunniteltiin valtioneuvoston kanslian asettamassa hankeryhmässä, jossa edustettuina oli ministeriöiden erityisavustajia ja virkamieskuntaa. Pohjatöiden aikana virkamiehet tapasivat laajasti eri järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Tämän lisäksi eri puolilla Suomea järjestettiin alueellisia tilaisuuksia, joissa osallistujille esiteltiin ohjelmavalmistelua ja ministeri Kimmo Tiilikainen oli virkamiesten lisäksi vastaamassa kysymyksiin.

Toimenpideohjelmaluonnoksen valmistuttua se oli julkisesti ja avoimesti kommentoitavissa verkkoalustalla kahden kuukauden ajan vuodenvaihteessa 2017–2018. Tavoitteena oli saada laajasti näkemyksiä ja kommentteja eri sidosryhmiltä ja kansalaisilta, ja verkkokuulemiseen osallistuikin liki 1200 ihmistä.

Terveet tilat -ohjelman sihteeristö järjestää pyöreän pöydän keskusteluja eduskuntaryhmien kanssa säännöllisesti. Tavoitteena ovat vuosittaiset tapaamiset, joissa kerrotaan ohjelman etenemisestä ja tuotoksista sekä kuullaan poliittisten toimijoiden terveiset eduskunnasta.

Ohjelman toteutuksesta viestitään avoimesti ohjelman omilla verkkosivuilla tilatjaterveys.fi. Verkkosivuille kootaan tietoa eri hankkeista, selvityksistä ja ohjeista, jonka lisäksi sivuilla julkaistaan ajankohtaisia sisäilmateemaan liittyviä uutisia. Uutiskirje lähetetään tilaajille kerran kuukaudessa.

Ohjelman lippulaivatuote Terveet tilat -toimintamalli kokoaa yhteen neuvoja ja ohjeita rakennusten ennakoivasta kiinteistökannan hallinnasta ja julkisten rakennusten suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta. Toimintamallia on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa ja valmistelun aikana järjestettiin alueellisia työpajoja aluehallintovirastojen tuella. Koronaepidemian alettua jouduimme kehittämään uusia toimintatapoja tapaamisrajoitusten vuoksi. Siirsimme fyysiset työpajat etänä pidetyiksi webinaareiksi ja pystyimme toteuttamaan onnistuneesti eri puolille Suomea suunnitellut tilaisuudet.

Kuntien Terveet tilat -verkostossa jaetaan ajankohtaista sisäilmatietoa kuntien viranhaltijoille, työntekijöille ja kunnanvaltuutetuille. Verkostoon on ilmoittautunut mukaan jo liki 600 kuntien edustajaa. Verkostolle järjestetään säännöllisesti teemakohtaisia verkostotapaamisia. Verkostotyötä on tarkoitus syventää, jotta verkostossa olevat kunnat voivat entistä paremmin vaihtaa ajatuksia ja oppia toisiltaan sisäilma-asioista.

Vuorovaikutus ja viestintä eivät ole pelkästään keskeinen ohjelman osa-alue vaan toimintatapa, jolla saavutetaan vaikuttavuutta valtakunnan laajuudella suhteellisen pienin resurssein. Terveet tilat -ohjelman monipuolinen toteutus yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä eri viestintäkanavien käyttö ovat ohjelmaa eteenpäin vievä voimavara. Kehittävän väliarvioinnin mukaan näin on pystytty edistämään hyvää sisäilmastoa eri näkökulmista. Ohjelma uudistuu edetessään, mutta avoimuuden ja yhteistyön linjalla jatketaan.

Katja Outinen

Johtava asiantuntija, hankejohtaja, valtioneuvoston kanslia (kuvassa)

Katja Outinen