Kansallisten dialogien tavoitteet ja periaatteet

Kansallisten dialogien tarkoituksena on rakentaa osallistujien kokemusten kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tilannekuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Dialogeilla on välittömiä tavoitteita. Välittömien tavoitteiden lisäksi dialogeilla voidaan nähdä myös muita tavoitteita, kuten demokratian vahvistaminen.

Dialogeja järjestetään aiheista, joista Suomessa tarvitaan lisää monipuolista ymmärrystä, ja jotka koskettavat laajaa joukkoa kansalaisia koko valtakunnan tasolla. Dialogin aihe ja sen käsittely ei myöskään saa sulkea pois mitään tiettyä ihmisryhmää. Lisäksi aiheen tulee olla sellainen, että laajempi ymmärrys aiheesta hyödyttää myös julkista hallintoa, jotta dialogeilla on vaikuttavuutta yhteiskunnan yhteiseen kehittämiseen.

Kansallisten dialogien välittömät tavoitteet • Tarjota kansalaisille mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja keskustella tärkeistä aiheista raken-tavasti ja avoimesti. • Rakentaa osallistujien kokemusten kautta julkishallintoa ja muita toimijoita hyödyttävää ym-märrystä ja ajankohtaista tilannekuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Tavoiteltavat laajemmat vaikutukset demokratian vahvistamiseksi • Lisätä kansalaisten keskinäistä luottamusta, julkishallinnon ja kansalaisten välistä luottamusta sekä yhteiskunnan eri toimijoiden välistä luottamusta. • Vahvistaa kansalaisten osallisuutta tarjoamalla heille matalalla kynnyksellä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda mukaan myös ne ihmisryhmät, joiden ääni ei yleensä kuulu. • Kehittää yhteiskunnan eri toimijoiden kyvykkyyttä käsitellä asioita dialogin keinoin.

Kansallisten dialogien läpäisevät periaatteet

  • Avoimuus ja läpinäkyvyys. Kuka tahansa saa tulla mukaan matalalla kynnyksellä, ja osallistumisen perusperiaatteet ovat selkeät ja kaikille samat. Mikään yksittäinen taho ei sanele keskusteluiden agendaa.
  • Luottamus ja tasavertaisuus. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja tasavertaiseen yhteistyöhön lähtien operatiivisen ydinryhmän keskinäisestä työskentelystä, keskustelun järjestäjien luottamuksesta koordinoiviin tahoihin, yltäen aina yksittäisen keskustelijan luottamuksesta keskustelun järjestäjään.
  • Yhteisomistajuus. Avoimuus ja luottamus mahdollistavat sen, että Kansallisten dialogien omistajuus on hajautettu kaikille toiminnassa mukana oleville osapuolille.

[1] Kansalaisilla tarkoitetaan tässä kaikkia Suomessa oleskelevia ihmisiä ja ulkomailla asuvia suomalaisia.

Kansalliset dialogitKansallisten dialogien toimintamalli – Kansallisten dialogien toimijatSoveltaminenMallin jatkokehitys/evoluutioYhteystiedotTausta ja raportti