Rahoitustaulukko

Taulukko resurssien tarpeesta ja jakaumasta.

Suunnittelun ja aiheenvalinnan organi-sointi ja prosessi /4htp: 50% valtion resursseista, 50% kansalaisyhteiskunnan rahoitusta; Keskustelujen järjestäjien kontaktointi ja kutsumateriaali/12 htp: 50% valtion resursseista, 50% kansalaisyhteiskunnan rahoitusta; Keskustelujen järjestäjien perehdytys ja sparraus/6 htp: 50% valtion resursseista, 50% kansalaisyhteiskunnan rahoitusta; Keskustelujen taustamateriaalin val-misteluun /6 htp: 50% valtion resursseista, 50% kansalaisyhteiskunnan rahoitusta, Teemaan linkit-tyvät tahot mahdolliset myös tukevat taustamateriaa-lin valmistusta; Keskustelun järjestäjien ilmoittautumi-nen ja
keskustelujen koosteiden keräämi-seen/ 6 htp: Voidaan hoitaa valtion toimesta. Tekninen keruu; Keskustelujen yhteisen yhteenvedon laatimiseen/12 htp: 50% valtion resursseista, 50% kansalaisyhteiskunnan rahoitusta: Mukana on oltava tutkijatasoista osaamista; Yhteenvedon levitys /2 htp: Voidaan hoitaa valtion-hallinnon toimesta. Kakki toimijat myös jakavat osaltaan; Vakikeskustelujärjestäjien tapaamiset ja verkosto /4 htp: Voidaan hoitaa valtion-hallinnon toimesta; Viestintään prosessin kaikissa vaiheis-sa ja materiaalien ja yhteenvedon kääntämiseen /126 htp: Voidaan hoitaa valtionhallinnon toimesta. Kaikki toimijat viestivät, mutta viestinnän koordinointi valtion rahoituksella. Me-diaviestintää ei tehdä ministeriön toimesta.; Nettisivujen luominen ja ylläpito: Voidaan hoitaa valtion-hallinnon toimesta. Varmistetaan visuaalisella ilmeellä yms, että uskotta-vasti yhteinen, vaikka resurssit vain hallinnosta.; Vaikuttavuuden arviointi (tämä myö-hemmin erikseen)
kehittäminen /2 htp