OECD:n Avoimen hallinnon suositus

OECD suosittelee, että jäsenmaat ja ei-jäsenmaat noudattavat avoimen hallinnon suositusta eli kehittävät, hyväksyvät ja toimeenpanevat avoimen hallinnon strategioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

 1. Avoimen hallinnon työtä tehdään kaikilla hallinnon osa-alueilla ja tasoilla. Avoimen hallinnon tavoitteita ja toimenpiteitä kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tällä tuetaan, että poliitikot, ylin virkamiesjohto ja virkamiehet ovat sitoutuneet avoimeen hallintoon. Sillä myös varmistetaan tavoitteiden onnistunut toimeenpano ja vältetään muutosvastarintaa.
 2. Avoin hallinto tarvitsee tuekseen sitä koskevaa lainssäädäntöä, ohjeistusta ja opastusta. Tärkeää on, että näiden lakien ja ohjeiden noudattamista myös valvotaan riittävästi.
 3. Tärkeää on varmistaa avoimen hallinnon tavoitteiden onnistunut toimeenpano. Tähän tarvitaan riittävät henkilöstö-, taloudelliset ja tekniset resurssit. Tärkeää on myös vahvistaa avoimen hallinnon toimintaa tukevaa organisaatiokulttuuria ja edistää avoimen hallinnon lukutaitoa kaikkialla hallinnossa ja myös sen ulkopuolella.
 4. Avoimen hallinnon tavoitteita ja toimenpiteitä pitää koordinoida poikkihallinnollisesti ja yli organisaatiorajojen. Näin voidaan varmistaa, että tavoitteet ovat yhteensopivia ja että ne osaltaan edistävät muiden keskeisten yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista.
 5. Avoimen hallinnon tavoitteille tulee olla seuranta-, arviointi- ja oppimismekanismit ja niitä tulee käyttää. On tunnistettava ne toimijat, joilla on vastuu kerätä ja jakaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa sekä avointa dataa.
  • Vertailuindikaattoreiden kehittämistä tarvitaan, jotta voidaan mitata avoimen hallinnon
   tuotoksia, tuloksia ja vaikuttavuutta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  • Virkamiehet ylläpitävät seurannan, arvioinnin ja oppimisen kulttuuria. Vahvistetaan ja
   tuetaan virkamiesten mahdollisuuksia ja kykyä edistää avoimen hallinnon seurantaa,
   arviointia ja oppimista yhdessä sidosryhmien kanssa.
 6. Avoimen hallinnon tavoitteista ja toimenpiteistä viestitään aktiivisesti, samoin kuin siitä, mitä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia on saatu aikaan. Näin avoimen hallinnon tavoitteet tunnetaan ja ymmärretään hyvin hallinnossa ja sen ulkopuolella, ja myös sidosryhmät voivat ottaa tavoitteet omikseen.
 7. Selkeää, kattavaa, ajantasaista, luotettavaa ja tähdellistä julkisen sektorin dataa  ja tietoa on saatavilla maksutta. Se on saatavilla avoimessa ja koneluettavassa muodossa ja niin, ettei siihen ole kenelläkään yksinoikeutta. Tietoa jaetaan monien eri kanavien kautta. Se on helposti ymmärrettävää, löydettävää, käytettävää ja uudelleenkäytettävää. Sitä priorisoidaan sidosryhmiä kuullen.
 8. Kaikille sidosryhmille ja asianosaisille taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet saada tietoa ja tulla kuulluksi. Kaikkeen politiikkatoimien valmisteluun, palvelujen suunnitteluun ja tarjontaan on niiden eri vaiheissa mahdollisuus aktiivisesti osallistua. Osallistumiseen tulee olla riittävästi aikaa ja sen pitää olla mahdollista mahdollisimman vähin kustannuksin. Lisäksi pitää tehdä erityisesti työtä sen eteen, että tavoitetaan kaikkien tähdellisimmät, haavoittuvimmassa asemassa olevat, aliedustetut ja yhteiskunnan marginaaliryhmät. Samalla on vältettävä, ettei kenellekään tule muihin nähden kohtuutonta vaikutusvaltaa.
 9. Kokeillaan innovatiivisia tapoja, joilla voidaan tuloksellisesti ja tehokkaasti mahdollistaa sidosryhmien osallisuus. Näin voidaan yhdessä löytää ideoita, luoda ratkaisuja ja hyödyntää ne mahdollisuudet, joita digitaalisen hallinnon keinot tarjoavat. Esimerkkinä hallinnon avoimen datan käyttö, jolla voidaan tukea avoimen hallinnon tavoitteita ja toimenpiteitä.
 10. Edistetään asteittaista muutosta avoimen hallinnon käsitteestä kohti avoimen valtion käsitettä. Tärkeää on samalla tunnistaa, että käsitteeseen ”avoin valtio” liittyvillä toimijoilla on omat, riippumattomat roolinsa, valtaoikeutensa ja itsenäinen asema.

Tavoitteena on edistää läpinäkyvyyttä, integriteettiä, tilivelvollisuutta ja osallisuutta. Näitä edistetään sekä päätöksenteon valmistelussa että palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä tehdään avoimella ja osallisuuden mahdollistavalla tavalla.

Avoimesta hallinnosta OECD:n sivuilla