Vi informerar tydligt om vad som förändras i och med landskapsreformen och varför

Tydlig beskrivning av landskapsförvaltningen

Ditt landskap -kampanjen framskrider. Webbplatsen www.omamaakunta.fi hjälper med informeringen om reformen och landskapens verksamhet. En gemensam guide för samarbetet mellan landskapen och organisationerna har också utarbetats (JM/KANE, kommunförbundet, Soste, P-K Sosiaaliturvayhdistys).

I juli 2018 utgavs utredare Tuija Brax rapport ”Organisationernas roll vid landskaps- och vårdreformen” (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 26/2018, e- publikation: www.julkaisut.valtioneuvosto.fi) som beställts av social- och hälsovårdsministeriet. I denna rapport bedömer utredaren vilka verksamhetsmöjligheter och verksamhetsförutsättningar som organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn har i det nya social- och hälsovårdssystemet. Bedömningen gäller sådana allmännyttiga sammanslutningars verksamhet som syftar till att främja hälsa och social välfärd.

Organisationstemat har behandlats av demokrati- och delaktighetsnätverket i anslutning till förändringsstödet för landskapsreformen. Varje landskap samarbetar skilt med organisationer.


Dela på sociala nätverk