Transparens i användningen av data samt teknisk utveckling och innovation

De offentliga aktörerna främjar öppen förvaltning genom att ge tillgång till offentliga gränssnitt, såvida det inte finns särskilda skäl som förhindrar det 

När data görs tillgängliga prioriteras de datalager som har störst verkan. Det skapas gränssnitt till den offentliga förvaltningens datalager, som motsvarar den allmänna strukturen och som är lätta att använda och utveckla. De uppgifter som fås via gränssnitten överförs med enhetliga metoder till maskinläsbar och maskintolkningsbar form för att underlätta användningen av dem. Nödvändiga anvisningar utarbetas om hur data ska göras tillgängliga och gränssnitt skapas. Om det går enkelt och smidigt att hitta och använda information sänks tröskeln för att använda den och användningen ökar, vilket bidrar till att öka informationsproducenternas motivation att förbättra uppgifternas och informationsmaterialets kvalitet och tillgänglighet. På detta sätt vill man åstadkomma en situation där information av bättre kvalitet som används i större utsträckning leder till ännu bättre kvalitet och större användning, varvid nyttan av öppna data får en bred spridning i samhället, i och med att även företag blir producenter av öppen information. Genom åtgärderna beaktas Europeiska unionens riktlinjer och utvecklingsarbete på området, bland annat direktivet om öppna data, det så kallade PSI-direktivet ((EU)2019/1024).

Kraven på dataskydd och bestämmelserna om hemlighållande av uppgifter beaktas när tillgängliggörande av data planeras.

Arbetet sker i form av ett förvaltningsövergripande samarbete för att inte ackumulationen av information ska äventyra datasäkerheten inom den offentliga förvaltningen.

Kvalitetskriterier: Kvalitetskriterier som underlättar användningen av information utarbetas.

Åtgärder som förbättrar kvaliteten och är i linje med kvalitetskriterierna vidtas i första hand i fråga om de informationslager som är av störst betydelse när information görs tillgänglig. Fastställandet av kvalitetskriterierna och hur bindande dessa ska vara planeras som en del av genomförandet av kvalitetskriterierna.

Etiska anvisningar: Gemensamma anvisningar om etisk användning av artificiell intelligens utarbetas för att säkerställa att direkt eller indirekt diskriminerande verksamhetsmodeller inte används i system med artificiell intelligens

Genom åtgärderna för att göra den offentliga sektorns data tillgängliga främjas en etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar datapolitik och politik för artificiell intelligens. Metadata för högklassig hantering av informationsmaterial utgör även ett stöd när det för vårt språkområde upprättas ett gemensamt informationsunderlag för maskininlärning och artificiell intelligens, vilket indirekt även bidrar till att de språkliga rättigheterna tillgodoses.

Vid planeringen av anvisningarna hörs även grupper med särskilda behov, och man beaktar de standarder som fastställts genom internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt FN:s rekommendationer om etik för artificiell intelligens och dataskyddsfrågor.

      • Utarbetandet av anvisningar om etisk användning av artificiell intelligens har inletts.

 

 


Dela på sociala nätverk