Vi stöder allas möjligheter att delta

Barns och ungas delaktighet i beredningen av beslutsfattandet vid ministerierna utökas
Vidareutvecklandet av barnrättsdagen är ett led i genomförandet av målet. Barnrättsdagen ordnades den 14 november 2017 i Helsingfors under aktualitetsdagarna för barnets rättigheter i samarbete med barnombudsmannens byrå och Mannerheims Barnskyddsförbund. Deltagarna fick höra inlägg från förvaltningen och forskningssamfundet om aktuella barnärenden i det hundraåriga Finland. Man gick också igenom hur utvärderingen av konsekvenserna för barn kunde införlivas i beslutsfattandet på ett bättre sätt än i dagsläget. Planeringen av 2018 års barnrättsdag pågår och aktualitetsdagen för barnens rättigheter ordnas den 16 november 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet har en plan för ett utrednings- och forskningsprojekt som utreder förfarandena för hörandet av barn och unga vid ministerierna och i samband med lagstiftningsprojekt. Finansieringen av projektet är ännu oklart.

Främjandet av delaktigheten för människor i utsatt ställning
I samband med veckorna för öppen förvaltning ordnades den 7 mars även en invandringsworkshop. Diskussionen fokuserade speciellt på hur man kunde stödja de människor som har de allra svagaste
förutsättningarna för deltagande. Workshopsdeltagarna funderade bland annat på hur befintliga delaktighetsformer borde utvecklas så att de skulle svara även mot dessa människors behov. Arbetet fortsätter i nästa skede genom att man insamlar goda praxis, förstärker uppmärksammandet av frågan i samband med utbildningar och ökar samarbetet mellan utvecklandet av öppen förvaltning samt invandrings- och integreringsarbetet.

Planeringen av äldrerådsdagen den 7 november 2018 pågår. Temana för äldrerådsdagen är landskaps- och vårdreformen samt förberedelserna inför ålderdomen. Målet är att sprida information om goda praxis, att kläcka idéer och innovationer om äldreråds verksamhet och inverkan. Företrädare för samtliga kommuners och landskaps äldreråd får inbjudan till äldrerådsdagen. Evenemanget ordnas varje år och det bereds i samarbete med organisationer och ministerier. Dagen har ordnats tidigare också, men koordineringsansvaret har nu överförts till programmet för öppen förvaltning.

Äldreråds- och ungdomsfullmäktigesamarbetsmodellen kommer under programperioden att vidareutvecklas så att den även kan användas av kommuner och landskap. Avsikten är att förädla det format som utarbetades vid dagarna som hölls i Hollola. Detta arbete har inte inletts ännu.

Stödjandet av olika delaktighetsformer
Det finns nu ett koncist stödpaket om öppen förvaltning som helhet, och det lyfter bland annat fram olika delaktighetsformer. Stödpaketet har hittills utdelats i ca 1 000 exemplar i tryckt format. Stödpaketet finns också på avoinhallinto.fi -webbplatsen.

Justitieministeriet har marknadsfört och utbildat statlig och kommunal personal som arbetar med lausuntopalvelu.fi. Justitieministeriet och miljöministeriet beslutade 2017 att samtliga begäran om utlåtande från de nämnda ministerierna görs elektroniskt via lausuntopalvelu.fi. Andra ministerier och vissa ämbetsverk har också börjat använda tjänsten i allt större omfattning. Antalet användare som registrerat sig i tjänsten har nästan fördubblats under det senaste året. I dagsläget har redan 2 386 organisationer och 7 111 personer registrerat sig i tjänsten. Tjänsten hade sammanlagt 29 746 besök och 97 463 klickar år 2016 och 76 414 respektive 254 275 dito år 2017.


Dela på sociala nätverk