Vi utvidgar offentlighetsprincipen till att omfatta bolagiserade offentliga tjänster

Offentlighetsprincipen utvidgas till att omfatta även tjänster som produceras i bolagsform

För att trygga öppet och transparent beslutsfattande ska offentlighetsprincipen utvidgas till att omfatta också offentlig service som produceras i bolagsform. Justitieministeriet har inlett en utredning om huruvida offentlighetsprincipen är tillräckligt omfattande i sin nuvarande form, och om tolkningen kan utvidgas till att omfatta tjänster som produceras i bolagsform. Avsikten är att utredningen blir klar före utgången av 2018.

Anvisningar om hur principerna för öppen förvaltning införlivas i avtal som ingås med serviceleverantörer

Avsikten är också att utarbeta anvisningar om hur principerna för öppen förvaltning införlivas i avtal som ingås med serviceleverantörer. Till denna del ska färdplanen för landskapsreformen före utgången av 2018 kompletteras med anvisningar om och modeller för avtal med serviceleverantörer. Dessutom ska man med hjälp av en kampanj lyfta fram nyttorna med offentligheten (eventuella aspekter: beslutsfattarna får den information som behövs för beslutsfattandet, den offentliga sektorns redovisningsskyldighet gentemot medborgarna, jämlik behandling av företag). Målet är att kampanjen inleds i slutet av 2018.


Dela på sociala nätverk