29.5.2023

Tekoälyn eettinen ohjeistus

Tekoälyn vastuullinen käyttö edellyttää hyvää eettistä ohjeistusta

Viime kuukausina tekoälystä on keskusteltu enemmän kuin koskaan. Tekoälyn nopea kehitys on konkreettisesti näkyvää ja herättää keskustelua. Olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa voimme käynnistää tekoälyä hyödyntäviä kokeiluja myös julkisessa hallinnossa.

Tekoälyn vastuullinen ja eettisesti hyväksyttävä käyttö herättää monia kysymyksiä. Marinin hallitusohjelmassa annettiin tehtäväksi luoda tekoälyn käytölle eettiset ohjeistukset. Eettinen ohjeistus on myös yksi avoimen hallinnon IV. toimintaohjelman toimenpiteistä. Toukokuussa 2023 julkaistuissa julkisen hallinnon tekoälyn eettisissä ohjeistuksissa lähtökohtana on, että tekoäly, ja teknologiat ylipäänsä, ovat julkisen hallinnon ja viranomaistoiminnan työkaluja ja välineitä. Tekoäly ei ole ihmiseen rinnastettava itsenäinen toimija, vaan monimutkainen ja oppiva tukiteknologia. Siksi sen – kuten kaiken teknologian – hyödyntäminen perustuu julkisen hallinnon yleiselle arvo- ja normiperustalle, virkamiesetiikalle ja viranomaistoimintaa säätelevälle lainsäädännölle.

Julkisen vallan käyttäjänä viranomaisen on toimittava puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti. Toiminnan on oltava avointa, tarkoituksenmukaista ja tehokasta. On turvattava asianosaisten oikeusturva ja virkavastuun asianmukainen toteutuminen. Nämä vaatimukset koskevat myös tekoälyn käyttöä kaikessa viranomais- tai hallintotoiminnassa. Tekoäly ei suoraan haasta tai kyseenalaista olemassa olevia hyvän hallinnon arvoja tai normeja, mutta voi nostaa ne esiin uusissa yhteyksissä. Tekoälyteknologioilla voi olla sellaisia vaikutuksia viranomaistoimintaan, joita aiemmilla tietoteknisillä välineillä ei ole ollut.

Tekoälyteknologioiden käyttö edellyttääkin julkiselta hallinnolta sekä rohkeutta pohtia tekoälyn mahdollisia käyttötarkoituksia että herkkyyttä tunnistaa tekoälyn vaikutukset kansalaiseen, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Yhä tärkeämpää on varmistaa, että tekoälyteknologioilla edistetään aidosti hyvää julkista hallintoa, kuten avoimuutta, luottamusta ja kansalaisten perusoikeuksia.

Tutustu huoneentauluun