Tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua

Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa ministeriössä

Osa tämän tavoitteen toimeenpanoa on lasten oikeuksien päivän edelleen kehittäminen. Lasten oikeuksien päivä järjestettiin 14. marraskuuta 2017 Helsingissä ja vuonna 2018 päivä järjestettiin 16. marraskuuta. Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivät on järjestetty yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Tilaisuuksissa on kuultu hallinnon ja tutkimuskentän puheenvuoroja ajankohtaisista lapsiasioista 100-vuotiaassa Suomessa. Tilaisuudessa käsitettiin myös sitä, mitä voidaan tehdä yhdessä, jotta lapsivaikutusten arviointi saataisiin nykyistä paremmin päätöksenteon työkaluksi.

Oikeusministeriö on käynnistänyt tammikuussa 2019 pilottihankkeen, jota se koordinoi ja jossa arvioidaan lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista Suomessa Euroopan neuvoston kehittämän arviointityökalun avulla.

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden edistäminen

Osana avoimen hallinnon viikkoja järjestettiin Maahanmuuttajatyöpaja 7.maaliskuuta 2018. Keskustelussa keskityttiin erityisesti siihen, miten tukea niitä ihmisiä, joiden osallisuuden edellytykset ovat kaikkein heikommat. Työpajassa pohdittiin muun muassa sitä, miten olemassa olevia osallisuudenmuotoja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat myös näiden ihmisten tarpeisiin. Työtä jatketaan ensi vaiheessa keräämällä yhteen hyviä käytäntöjä, vahvistetaan asian esiin nostamista koulutuksissa ja lisätään avoimen hallinnon kehittämistyön yhteistyötä maahanmuutto- ja kotoutusasioiden kanssa.

Vanhusneuvostopäivä järjestettiin 7.11.2018. Vanhusneuvostopäivän aiheina olivat maakunta- ja soteuudistus sekä vanhuuteen varautuminen. Päivässä kuultiin hyvistä käytännöistä, ideoitiin ja innovoitiin vanhusneuvostojen toimintaa ja vaikuttavuutta. Vanhusneuvostopäivään kutsuttiin edustajat kaikkien kun-tien ja maakuntien vanhusneuvostoista. Tilaisuus järjestetään vuosittain ja se valmistellaan yhteistyössä järjestöjen ja ministeriöiden kanssa. Päivää on järjestetty aiemminkin, mutta nyt sen koordinaatiovastuu on siirtynyt avoimen hallinnon ohjelmalle. Seuraava vanhusneuvostopäivä järjestetään 7.11.2019.

Toimintaohjelmakaudella kehitetään eteenpäin myös vanhusneuvosto- ja nuorisovaltuustoyhteistyömallia kuntien ja maakuntien käyttöön. Tarkoitus on jalostaa Hollolassa pidetyn päivän pohjalta formaattia eteenpäin. Syyskuuksi 2019 on valmisteilla tähän liittyvä tilaisuus.

Eri osallisuusmuotojen käytön tukeminen

Avoimen hallinnon kokonaisuudesta laadittiin tiivis tukipaketti, jonka yhtenä osana on nostaa esille eri osallisuusmuotoja. Tukipakettia on jaettu tähän mennessä noin 1000 kpl painettuna versiona. Lisäksi tukipaketti on saatavilla avoinhallinto.fi – sivujen kautta. Tukipaketti oin käännetty ruotsiksi ja englanniksi.

Oikeusministeriö on aktiivisesti markkinoinut ja kouluttanut valtionhallinnon ja kuntien henkilökuntaa lausuntopalvelu.fi:n käyttöön. Oikeusministeriö ja ympäristöministeriö päättivät vuonna 2017, että kaikki kyseisten ministeriöiden lausuntopyynnöt tehdään sähköisesti lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut ministeriöt ja eräät virastot ovat enenevässä määrin siirtyneet palvelun käyttäjiksi. Palveluun rekisteröityjen käyttäjien määrä on viimeisten vuosien aikana kaksinkertaistunut. Palveluun on tällä hetkellä rekisteröitynyt 2386 organisaatiota ja 7111 henkilöä. Palvelussa oli vuonna 2016 29746 käyntiä ja 97463 katselukertaa ja vuonna 2017 76414 käyntiä ja 254275 katselukertaa.