Tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua

Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteon valmistelussa ministeriöissä  

Osa tämän tavoitteen toimeenpanoa on lasten oikeuksien päivän edelleen kehittäminen. Lasten oikeuksien päivä järjestettiin 14. marraskuuta 2017 Helsingissä Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Tilaisuudessa kuultiin hallinnon ja tutkimuskentän puheenvuoroja ajankohtaisista lapsiasioista 100-vuotiaassa Suomessa. Tilaisuudessa käsitettiin myös sitä, mitä voidaan tehdä yhdessä, jotta lapsivaikutusten arviointi saataisiin nykyistä paremmin päätöksenteon työkaluksi. Vuoden 2018 päivän suunnittelu on käynnissä ja lasten oikeuksien ajankohtaispäivä järjestetään 16.11.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on suunnitelma TEAS-hankkeesta, jossa selvitettäisiin lasten ja nuorten kuulemisen käytäntöjä ministeriöissä/lainsäädäntöhankkeissa. Hankkeen rahoitus on vielä auki.

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden edistäminen

Osana avoimen hallinnon viikkoja järjestettiin Maahanmuuttajatyöpaja 7.maaliskuuta 2018. Keskustelussa keskityttiin erityisesti siihen, miten tukea niitä ihmisiä, joiden osallisuuden edellytykset ovat kaikkein heikommat. Työpajassa pohdittiin muun muassa sitä, miten olemassa olevia osallisuudenmuotoja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat myös näiden ihmisten tarpeisiin. Työtä jatketaan ensi vaiheessa keräämällä yhteen hyviä käytäntöjä, vahvistetaan asian esiin nostamista koulutuksissa ja lisätään avoimen hallinnon kehittämistyön yhteistyötä maahanmuutto- ja kotoutusasioiden kanssa.

Vanhusneuvostopäivän 7.11.2018 suunnittelu on käynnissä. Vanhusneuvostopäivän aiheina ovat maakunta- ja soteuudistus sekä vanhuuteen varautuminen. Päivässä on tarkoitus kuulla hyvistä käytännöistä, ideoida ja innovoida vanhusneuvostojen toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Vanhusneuvostopäivään kutsutaan edustajat kaikkien kun-tien ja maakuntien vanhusneuvostoista. Tilaisuus järjestetään vuosittain ja se valmistellaan yhteistyössä järjestöjen ja ministeriöiden kanssa. Päivää on järjestetty aiemminkin, mutta nyt sen koordinaatiovastuu on siirtynyt avoimen hallinnon ohjelmalle.

Toimintaohjelmakaudella kehitetään eteenpäin myös vanhusneuvosto- ja nuorisovaltuustoyhteistyömallia kuntien ja maakuntien käyttöön. Tarkoitus on jalostaa Hollolassa pidetyn päivän pohjalta formaattia eteenpäin. Tämä työ ei vielä ole käynnistynyt.

Eri osallisuusmuotojen käytön tukeminen

Avoimen hallinnon kokonaisuudesta laadittiin tiivis tukipaketti, jonka yhtenä osana on nostaa esille eri osallisuusmuotoja. Tukipakettia on jaettu tähän mennessä noin 1000 kpl painettuna versiona. Lisäksi tukipaketti on saatavilla avoinhallinto.fi – sivujen kautta.

Oikeusministeriö on aktiivisesti markkinoinut ja kouluttanut valtionhallinnon ja kuntien henkilökuntaa lausuntopalvelu.fi:n käyttöön. Oikeusministeriö ja ympäristöministeriö päättivät vuonna 2017, että kaikki kyseisten ministeriöiden lausuntopyynnöt tehdään sähköisesti lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut ministeriöt ja eräät virastot ovat enenevässä määrin siirtyneet palvelun käyttäjiksi. Palveluun rekisteröityjen käyttäjien määrä on viimeisen vuoden aikana miltei kaksinkertaistunut. Palveluun on tällä hetkellä rekisteröitynyt 2386 organisaatiota ja 7111 henkilöä. Palvelussa oli vuonna 2016 29746 käyntiä ja 97463 katselukertaa ja vuonna 2017 76414 käyntiä ja 254275 katselukertaa.