Osallistujien erilaiset tarpeet

Osallistumisella ei ole alaikärajaa. Lasten ja nuorten tulee voida osallistua ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.

Viranomaisen vastuulla on huolehtia siitä, että tietoa on saatavilla ymmärrettävässä muodossa.

Erityisesti pienten lasten osallisuudessa korostuvat toiminnallisuus ja vuorovaikutus. Ihmiset ovat erilaisia ja osallistumisessa on otettava huomioon lapsen ja nuoren yksilölliset, kielelliset ja kulttuuriset tarpeet sekä saavutettavuus ja esteettömyys.

Saavutettavuusdirektiivin mukaisesti viranomaisten verkkosivujen on lain mukaan oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 mennessä.

Mielipiteiden ja näkemysten esiin tuominen on jokaisen lapsen oikeus. Osallistumisen tulee olla mahdollista myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät kommunikoi puheella tai jotka eivät puhu suomea tai ruotsia.

Syrjintää kokevat erityisesti vammaiset, monikulttuuriset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset. Heidän osallistumismahdollisuuksiinsa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Osan lapsista ja nuorista voi tavoittaa parhaiten päiväkodin tai koulun kautta, toisinaan taas yhteistyö erilaisten järjestöjen tai muiden vapaa-ajan toimijoiden kanssa on toimivin keino päästä lähelle lasten ja nuorten arjen tilanteita. Monesti eri toimijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa tavoitettavuuden takaamiseksi.

 • Viesti osallistumismahdollisuudesta kohdennetusti eri ryhmille kuten koululle, päiväkodille, nuorisotoimelle, järjestöille, perheille.
  • Tuo aktiivisesti esiin, että osallistujiksi toivotaan eritaustaisia lapsia ja nuoria.
  • Varmista, että lapsi ymmärtää ja pystyy osallistumaan sillä kielellä, mikä hänelle itselleen on helppoa ja mahdollista.
  • Kun käytät osallistumisessa sähköisiä välineitä varmista, että niitä voidaan lukea myös monien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla.
  • Kun järjestät tilaisuuksia, varmista tilojen fyysinen esteettömyys, valoisuus ja selvitä tulkkauksen ja avustajien tarve.
  • Jos osallistumisessa kysytään lapsen tai nuoren perheeseen tai kotiin liittyviä kysymyksiä, ota huomioon perheiden moninaisuus.

Katso lisää:

Celian saavutettavuusohjeet: https://www.celia.fi/saavutettavuus/

Aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta: https://www.saavutettavasti.fi/