Avoimuusrekisterin perustaminen

Laaditaan avoimuusrekisteri 

Hallitusohjelman mukaisesti säädetään avoimuusrekisteri parlamentaarisen valmistelun pohjalta kansalaisyhteiskuntaa kuullen. Lain tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen  vahvistaminen. Avoimuusrekisteriä koskevan lainsäädännön valmistelussa huomioidaan luonnollisten henkilöiden perusoikeudet ja -vapaudet ja erityisesti heidän oikeutensa henkilötietojen suojaan.

Selvitetään, onko mahdollista sisällyttää avoimuusrekisteriin tietoja valtion virkamiesten sivutoimista ja sidonnaisuuksista. Valtion virkamiehillä on velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan ja sivutoimistaan. Jos sivutoimeen käytetään työaikaa tai sivutoimi voi vaikuttaa virkamiehen riippumattomuuteen, sivutoimeen tarvitaan lupa. Ilmoitettuja tietoja ei kuitenkaan ole koottu rekistereiksi.

Samoin selvitetään voisiko luettelot eduskunnan valiokuntakuulemisiin kutsutuista tahoista koota yhtenäiseen avoimuusrekisteriin. Rekisteriin voisi olla mahdollista liittää myös luettelo valtion virkamieslain tarkoittamista karenssisopimuksista. Selvitetään voisiko myös kuntakohtaiset sidonnaisuustiedot koota yhteiseen valtakunnalliseen avoimuusrekisteriin.

      • Oikeusministeriö on asettanut joulukuussa 2019 poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan ja koordinoimaan Kansallista demokratiaohjelmaa 2025. Sen yhteydessä on tarkoitus asettaa parlamentaarinen työryhmä valmistelemaan avoimuusrekisterin perustamista.
      • Avoimuusrekisteri on valmisteilla oikeusministeriön johdolla. Tällä hetkellä keskustelussa ja valmistelussa ovat rekisteröintimenettely, tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden kysymykset, rekisterin sisältämät tiedot ja toiminnan lopettaminen. Sihteeristön valmistelun pohjalta on annettu parlamentaariselle ohjausryhmälle ehdotus avoimuusrekisterilainsäädännön soveltamisalasta, soveltamisalan rajoituksista ja rekisteröintivelvollisuudesta. Lisäksi syksyllä on tarkoitus järjestää kuulemistilaisuuksia, jossa käsiteltäisiin syksyn teemoja, eli rekisteröintimenettelyä, rekisteritietoja, sanktioita ja toimeenpanoa.