Strategia määrittelee työn pitkän aikavälin suunnan ja tavoitteet

Laaditaan Suomelle Avoimen hallinnon strategia

Avoimen hallinnon strategia laaditaan osana pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa mainittua julkisen hallinnon strategiaa. Avoimen hallinnon strategia on yksi julkisen hallinnon strategian luku. Avoimen hallinnon strategia laaditaan myös yhteistyössä demokratiapoliittisen ohjelman kanssa.

Strategiatyössä huomioidaan toimintaympäristön muutos, joka koskee erityisesti sähköisiä palveluita, viestintää ja mielipiteenvaihtoa. Kehittyvät digitaaliset yhteydet tuovat yhtäältä uusia viestinnän, toiminnan, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, toisaalta ne mahdollistavat myös aktiiviset päätöksentekoa ja luottamusta murentavat toimet esimerkiksi väärän informaation levittämisen, sähköisiin järjestelmiin tunkeutumisen ja niiden toiminnan häirinnän kautta.

Strategiatyössä selvitetään, miten nykyistä paremmin voitaisiin strategisesti huomioida kansalaisyhteiskunta eri ministeriöiden toiminnassa sekä tulostavoitteiden seurannassa ja tuloksellisuuden mittaamisessa.

Osana avoimen hallinnon strategiatyötä edistetään myös ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategioiden laadintaa ja päivittämistä. Ministeriöistä, joissa strategiat ovat olemassa, on saatu kansalaisjärjestöjen mukaan hyviä tuloksia.

Sitoumuksessa 1 mainittua aluekierrosta hyödynnetään vuoropuhelun käymiseksi myös avoimen hallinnon strategiasta.

E-oppivaan laadittavaa avoimuuskoulutusta hyödynnetään viestintään ja vuoropuheluun strategiasta.

Avoimen hallinnon strategia on myös yksi OECD:n avointa hallintoa koskevista suosituksista.

  • Avoimen hallinnon strategia laaditaan osana julkisen hallinnon strategiaa. Avoimen hallinnon strategian luonnos on valmis. Strategia sisältää vision, painopistealueet ja niille priorisoidut tavoitteet. Kun strategia on hyväksytty, päivitetään IV toimintaohjelmaa strategian mukaisesti ohjelman väliarvioinnin yhteydessä vuoden 2021 alkupuolella. Näin päivitetty ohjelma toimii strategian toimeenpanon välineenä.

Teemat ja sitoumukset

1.

Kestävä avoimuus

2.

Avoimen hallinnon strategia

3.

Avoimuusrekisteri

4.

Avoin data

5.

Dialogien osaamisen ja käytön vahvistaminen