Tiedon käytön ja hyödyntämisen läpinäkyvyys sekä teknologian kehitystä ja innovaatioita

Julkiset toimijat edistävät hallinnon avoimuutta avaamalla julkiset rajapinnat, mikäli ei ole erityistä syytä pitää niitä suljettuna.

Avaamisessa priorisoidaan vaikutuksiltaan merkittävimpiä tietovarantoja. Julkisen hallinnon tietovarantoihin toteutetaan yleisen arkkitehtuurin mukaiset, helppokäyttöiset ja kehittäjäystävälliset rajapinnat. Rajapinnoista saatavilla olevat tiedot kuvataan yhdenmukaisia menettelyjä soveltaen koneluettavaan ja -tulkittavaan muotoon hyödyntämisen helpottamiseksi. Datan avaamiseen ja rajapintojen toteuttamiseen annetaan tarvittavaa ohjausta. Tietojen sujuva käyttökokemus ja helppo löydettävyys madaltavat tiedon käyttämiskynnystä ja hyödyntäminen lisääntyy, mikä osaltaan lisää tiedon tuottajien motivaatiota tietojen ja tietoaineistojen laadun ja käytettävyyden parantamiseen. Tällä tavoitellaan itseään ruokkivaa tiedon laadun paranemisen ja hyödyntämisen ilmiötä, jolloin avatun datan hyödyt leviävät laajalle yhteiskuntaan, myös yritysten liittyessä mukaan avoimen tiedon tuottajiin. Toimenpiteillä huomioidaan Euroopan unionin aihealuetta koskevat linjaukset ja kehitystyö, muun muassa avoimen tiedon direktiivi, ns. PSI-direktiivi ((EU)2019/1024).

Tietosuojaan liittyvät vaatimukset ja tietojen salassapitosäännökset huomioidaan, kun suunnitellaan datan avaamista.

Työ tehdään poikkihallinnollisessa yhteistyössä, jotta tiedon kumuloituminen ei vaaranna julkisen hallinnon tietoturvallisuutta.

  • Rajapintojen yleinen arkkitehtuuri rajapintoihin: VM:n Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa on aloitettu kansallisten API-linjausten valmistelu. Työn avausseminaari järjestettiin 21.9.2020
  • Ohjaus datan avaamiseen ja rajapintojen toteuttamiseen: DVV julkaisi loppukeväästä 2020 osana avoindata.fi -portaalin ylläpitoa uuden version Datan avaajan oppaasta.
  • Tiedon saantiin ja avoimuuteen liittyvää ohjeistusta on myös tiedonhallintalautakunnan helmikuussa 2020 hyväksymässä suosituksessa asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimisesta. Tiedonhallintalautakunta on syyskuussa 2020 asettanut Julkisen hallinnon tiedon hyödyntämisen jaoston valmistelemaan rajapintoihin sekä tiedon koneluettavaan muotoon muuttamista koskevia suosituksia, joiden on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Laatukriteerit: Laaditaan tiedon hyödyntämistä helpottavat laatukriteerit.

Laatukriteerien mukaisia laadunparannustoimia toteutetaan ensisijaisesti tiedon avaamisen kannalta merkittävimmissä tietovarannoissa. Laatukriteerien asettaminen ja niiden sitovuuden laajuus suunnitellaan osaksi laatukriteerien toteuttamista.

  • Osana VM:n Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen –hanketta on käynnistynyt Tiedon laatukehikko –hanke, jota Tilastokeskus koordinoi.

Eettinen ohjeistus: Luodaan yhteinen ohjeistus tekoälyn eettisestä käytöstä sen varmistamiseksi, ettei tekoälyjärjestelmissä hyödynnetä välittömästi tai välillisesti syrjiviä toimintamalleja.

Julkisen sektorin datan avaamisen toimenpiteillä edistetään eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää data- ja tekoälypolitiikkaa. Laadukasta tietoaineistojen hallintaa palvelevat metatiedot tukevat myös koneoppimisen ja tekoälyn tarvitseman yhtenäisen tietopohjan luomista kielialueellemme ja siten välillisesti myös kielellisten oikeuksien toteutumista.

Ohjeistuksen suunnittelussa kuullaan myös erityisryhmiä sekä huomioidaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asettamat standardit sekä YK:n suositukset tekoälyn etiikasta että tietosuojakysymykset.

Tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä työskentelee ryhmänä ja ryhmän jäsenet kukin omalla tahollaan edistävät näitä tavoitteita. Ryhmän jäsenet ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kansainvälisissä valmisteluissa. Painopiste on tällä hetkellä EU:ssa. Ryhmä on tuottanut myös kannanottoja aiheesta.

Valtiovarainministeriö neuvottelee tällä hetkellä mahdollisuudesta käännättää suomeksi ja ruotsiksi marraskuun lopussa ilmestyvä Helsingin yliopiston uusi Ethics of AI- mooc, joka on suositun Elements of AI:n jatko-osa. Moocin tarkoituksena on nimenomaan tarjota konkreettista tukea tekoälyn eettisten ohjeistusten jalkauttamiselle tosiasiallisten käytäntöjen tasolla, ja sitä tullaan tarjoamaan mm. AuroraAI- verkoston jäsenille.

Lisäksi valtiovarainministeriö valmistelee tekoäly ja digitalisaatiotutkimuksen asiantuntijaryhmän kanssa yhteistä tekoälyn etiikkaan keskittyvää tapahtumien sarjaa, jossa (27.11. 2020) kootaan yhteen erilaiset valtioneuvostotason tekoälyn etiikka- hankkeet, ja järjestetään isompi sidosryhmätilaisuus helmikuussa 2021 osana eettisten ohjeistusten jalkauttamista.

Kansallisesti teemme monipuolisesti työtä tietopoliittisen selonteon tavoitteiden viemiseksi käytäntöön. Tulemme laatimaan strategiset tavoitteet tiedon hyödyntämiselle. Myös tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintakartta tulee tekemään näkyväksi, mitä tietoa meillä on julkisessa hallinnossa ja miten tulemme sitä käyttämään.

  • Ohjeistuksen laatiminen tekoälyn eettisestä käytöstä on käynnistynyt.
  • Tammi-helmikuussa 2021 valmistuu yleistajuinen taustaselvitys tekoälyn eettisistä ohjeistuksista. Selvityksessä todetaan, että tekoälyn eettisesti kestävän hyödyntämisen kannalta keskeisintä eivät ole irralliset ohjeistuslistat vaan niiden prosessien ja mekanismien luominen, joilla eettiset ohjeistukset tosiallisesti jalkautetaan esimerkiksi osaksi julkishallintoa ja sen algoritmisaatiota.
  • Valtiovarainministeriö on osallistunut useiden eettisten ohjeistusten (mm. OECD Data Ethics Principles, UM:n ihmisoikeusselonteko, eduskunnan tietopolitiikkaryhmän eet-tiset ohjeistukset, UNICEF ja lasten tekoälyoikeuksien ohjeistus, AuroraAI ja eettinen ohjeistus) valmisteluun ja työstämiseen sekä kirjallisesti että useissa työpajoissa.

Teemat ja sitoumukset

1.

Kestävä avoimuus

2.

Avoimen hallinnon strategia

3.

Avoimuusrekisteri

4.

Avoin data

5.

Dialogien osaamisen ja käytön vahvistaminen